top of page

Resous

Drug and Syringe

Vaksen ki pa koute chè

Jwenn vaksen ki pa koute chè toupre w lè w klike sou bouton ki anba a. 

Taking Samples

Sit tès yo

Chèche konnen ki moun k ap ofri tès COVID-19 nan zòn ou an lè w klike sou bouton ki anba a.

PHCC_Jan22_FaceMaskGuidance-1024x576.png

Mask

Mask ki gen plis pwoteksyon yo se N95, KN95, KF94.

Mask sa yo filtre jiska 95% nan patikil nan lè a, yo sele byen sere sou figi a epi yo satisfè estanda entènasyonal yo. 

Washing Hands

Lave men

Men pwòp sove lavi! Lave men yo regilyèman, anvan ak apre kèk aktivite, se youn nan pi bon fason pou retire mikwòb, evite malad, epi anpeche mikwòb gaye.

Klike sou lyen sa a pou aprann kijan pou byen fè li. 

High Five without Hands

Distans

Evite kontak sere ak moun ki malad.  Netwaye ak dezenfekte sifas ak objè yo itilize souvan, tankou telefòn selilè, bouton pòt yo, switch limyè ak evite manyen figi ou. Kenbe yon distans omwen 6 pye ak lòt moun. 

Follow Us on Twitter

Stay Up to Date on the Latest News Concerning Covid-19!

bottom of page